Voorwerp

Dit is een juridisch document dat het Privacybeleid (hierna ‘Privacybeleid’) beschrijft en vormt tussen twee partijen:

 • ‘jou’, ‘je’ of ‘jij’, de Gebruiker, en daarbij bedoelen we iedere Gebruiker die onze App (zie hierna) heeft gedownload;
 • Wij’, ‘we’, ‘ons’, het bedrijf, en daarbij bedoelen we Promcom en/of personeel en freelancers van Promcom. Promcom is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel en vestiging te Dumolinlaan 1, bus 13, 8500 KORTRIJK, België.

 

Verder hebben de volgende termen een betekenis als volgt:

 • Wanneer we refereren naar ‘App’ of ‘Applicatie’, betekent dit de ‘Swave’ App dat eigendom is van Promcom.
 • Wanneer we refereren naar ‘Data’ of ‘Gegevens’, betekent dit alle persoonlijke Gegevens over jou die zichtbaar zijn in de App, alle persoonlijke Gegevens die je aan ons hebt gegeven en alle persoonlijke Gegevens die we daaraan linken. Wat we precies doen met deze Data of Gegevens, kan je terugvinden in de Privacy Policy. Wanneer we refereren naar ‘rekening’ of ‘bankrekening’, betekent dit een bankrekening bij een bank- of kredietinstelling.
 • Wanneer we refereren naar ‘onze Diensten’, betekent dit de Diensten die Promcom aanbiedt.
 • Wanneer we refereren naar ‘Platform’ of ‘product’, betekent dit alle eigendommen van en contracten gesloten door Promcom die het mogelijk maken voor Gebruikers en Klanten om de Diensten van Promcom te gebruiken, zoals, maar niet gelimiteerd tot de Swave App, de Swave website(s) en contracten met haar Klanten en Gebruikers.
 • Wanneer we refereren naar ‘Klanten’, betekent dit handelszaken en merken die een geldig contract hebben met Promcom om gebruik te maken van het Platform en alle Diensten aangeboden door Promcom. Klanten hebben dit contract afzonderlijk afgesloten, gepaard gaande met de goedkeuring van de ‘Algemene B2B Voorwaarden’.
 • Wanneer we refereren naar ‘Geld Terug’, betekent dit geldelijke waarde in euro dat je ter beloning van Promcom kunt krijgen, als je op een correcte manier gebruik maakt van Diensten die kunnen resulteren in ‘Geld Terug’, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de Dienst ‘Online Cashback’. Gebruikers kunnen deze geldelijke waarde laten storten op hun bankrekening vanaf ze een Geld Terug waarde van €5 hebben verdiend.
 • Wanneer we refereren naar ‘Punten’, betekent dit loyaliteitspunten dat je ter beloning van een Klant van Promcom kunt krijgen als je op een correcte manier gebruik maakt van Diensten die kunnen resulteren in ‘Punten, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de dienst ‘Automatische Loyaliteit’.
 • Dit document geldt als het Privacybeleid van de App ‘Swave’, aangeboden door en eigendom van Promcom. Dit betekent dat enkel Promcom gerechtigd en verplicht blijft onder deze voorwaarden te handelen.

 

Je gaat onherroepelijk akkoord met het privacybeleid en de voorwaarden die gepaard gaan met onze Diensten.

Wij vragen je, de gebruiker, dit privacybeleid goed door te nemen alvorens ze goed te keuren. Indien je niet akkoord gaat, mag je onze Diensten niet gebruiken. Onze Diensten zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de website https://swave.be, de Applicatie en andere Diensten.

Dit Privacybeleid is geschreven in de Nederlandse taal. We kunnen de nauwkeurigheid van vertaalde versies van dit Privacybeleid niet garanderen. Voor zover vertaalde versies van dit Privacybeleid in strijd zijn met de Nederlandstalige versie, is de Nederlandstalige versie van dit Privacybeleid van toepassing.

Dit document en haar voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 10 februari 2020.

Introductie

Promcom beschermt de privacy en de Gegevens van de Gebruiker. Met dit Privacybeleid wilt Promcom de Gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van Swave. Swave omvat de Applicatie en website. We raden iedere Gebruiker aan dit Privacybeleid grondig te lezen.

Door gebruik te maken van Swave, krijgt Promcom je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de Gebruiker en met inachtneming van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die Gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van Data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door dit Privacybeleid te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in dit Privacybeleid waarvoor toestemming vereist is.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij het account verwijderen.

Van zodra wij dit Privacybeleid wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via de App en/of de Website. Indien van toepassing zal je als Gebruiker opnieuw worden gevraagd de nieuwe en dus meest recente versie van dit Privacybeleid te aanvaarden.

Promcom spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via info@swave.be.

Voor wie geldt dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige Gebruikers van de PROMCOM Diensten met, maar niet beperkt tot, de dienst Swave. Een Gebruiker is elk natuurlijk persoon die de Swave app heeft gedownload, zich volledig heeft geregistreerd via de instructies in de App en wiens account niet is verwijderd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Promcom treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van de Diensten van Swave en dit voor wat betreft de verwerkingen die Swave op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

c/o Regus – Promcom BV
Dumolinlaan 1, Bus 13
8500 Kortrijk, België

Ondernemingsnummer: BE0727.437.543
Telefoonnummer: +32 (0) 471 80 49 08
E-mailadres: info@swave.be
Website: www.swave.be

Wanneer slaan we je Gegevens op?

We slaan je Gegevens op vanaf het moment dat je voor het eerst onze App downloadt en succesvol registreert. Daarna slaan we je Gegevens op tijdens de volgende gebeurtenissen:

 • Wanneer je je bankrekening en/of bankkaart koppelt aan onze App.
 • Wanneer je onze App gebruikt.
 • Wanneer je ons een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort stuurt, in gevallen dat we je identiteit dienen bewijzen als er een Klacht is ingediend.
 • Elke keer dat onze App verbinding maakt met je bank of betalingsinstelling via onze PSD2 partners, zoals Klarna.
 • Telkens wanneer je contact met ons opneemt of ons een vraag stelt.
 • Elke keer dat je beloningen verdient in de vorm van Geld Terug, Punten of andere.

 

Legale basis voor het opslaan van gegevens

We vallen onder de PSD2 wetgeving. We delen jouw persoonlijke Gegevens nooit met commerciële partners, maar om toegang te krijgen tot je accountgegevens van jouw betalingsinstelling moeten we een aantal persoonlijke Gegevens delen met de PSD2-aggregators. Dit zijn bedrijven die een verbinding maken tussen ons en uw bank- of betalingsinstelling. De minimale Gegevens die we moeten delen om verbinding te kunnen maken, staan ​​eerder beschreven.

We vallen ook onder de GDPR wetgeving, waarbij we moeten voldoen aan de volgende artikels:

 • Artikel 6, lid 1b, wanneer de verwerkingshandelingen van persoonsgegevens nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren en wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokken persoon een partij is.
 • Artikel 6, lid 1c, wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen
 • Artikel 6, lid 1cd, i het geval dat de vitale belangen van de Gebruiker of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen
 • Artikel 6, lid 1cd, in het geval dat de vitale belangen van de Gebruiker of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen.
 • Artikel 6, lid 1f, in het geval dat verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruiker.

 

Verder staan we ​​onder toezicht van de financiële toezichthoudende autoriteiten. Dit betekent dat we onze Gebruikers moeten controleren om te zien of ze op internationale sanctielijsten, PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) of andere officiële lijsten staan. Voor dit doel gebruiken we de achternaam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats. Bijgevolg kan niemand bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit betekent ook dat als we vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme, we verplicht zijn om de persoonlijke Gegevens met aanvullende informatie (bewijsmateriaal) door te geven aan de bevoegde autoriteiten. De GDPR kan dit niet verbieden.

We vallen ook onder de financiële wetgeving. Financiële wetgeving houdt de wet van 18 september 2017 in ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die wet wordt ook de anti-witwaswet genoemd. Artikel 60 van die anti-witwaswet bepaalt dat we daarom verplicht zijn om een ​​aantal Gegevens te bewaren gedurende 10 jaar nadat de samenwerking is beëindigd. Met andere woorden: nadat je gestopt hebt om onze app te gebruiken, moeten we een aantal Gegevens nog 10 jaar bewaren. Dit zijn identificatiegegevens en registratiegegevens van transacties. Dus dit is iets dat we niet kunnen vermijden.

We kunnen je persoonlijke Gegevens delen met onze commerciële partners. Normaal gezien bepaalt de AVG-verordening dat onze partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw Gegevens. Met die commerciële partners maken we echter contractuele afspraken zodat we onze eigen verantwoordelijkheden voor de naleving van de AVG-verordening te bepalen. Concreet, omdat onze commerciële partners geen enkele toegang hebben tot jouw persoonlijke Gegevens en omdat ze nooit betrokken zijn bij de opslag van jouw Gegevens, hebben we besloten de eindverantwoordelijkheid te nemen voor de verwerking van uw persoonlijke Gegevens. Wij zijn daarom jouw aanspreekpunt voor al jouw vragen en klachten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke Gegevens. Om jouw privacyrechten uit te oefenen, kan je dus bij ons terecht.

Waar slaan we Gegevens op?

We slaan al onze Gegevens op in een uiterst veilige omgeving. We gebruiken services van Microsoft die allerlei soorten databases bieden, afhankelijk van het type Gegevens en het doel voor het opslaan van de Gegevens. De servers die Microsoft gebruikt, bevinden zich op twee verschillende Europese locaties en zijn extreem goed beveiligd.

Natuurlijk doen we ons best om deze database te beschermen, maar we kunnen dat niet garanderen. Helaas bestaat er op internet geen garantie van 100%. Dus als iemand op enig moment in onze database zou inbreken, kunt u ons daarvoor niet verantwoordelijk houden. Ook al is het niet erg leuk en je ondervindt er problemen mee. Maar we herhalen, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. We gebruiken hoge beveiligingsstandaarden die regelmatig worden getest, zowel door onszelf als door onze auditors.

Opslagduur van Gegevens en Privacy Rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om toegang tot jouw persoonlijke Gegevens te verkrijgen, om rectificatie of verwijdering van jouw persoonlijke Gegevens te verkrijgen of om de verwerking van uw persoonlijke Gegevens te beperken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Zoals eerder gezegd, zijn we wettelijk verplicht om jouw identificatiegegevens en transactieregistratiegegevens gedurende 10 jaar te bewaren. De meeste van uw AVG-rechten zijn niet van toepassing op deze opslag. Artikel 65 van de anti-witwaswet bepaalt het volgende: “De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze wet heeft geen recht op toegang tot en correctie van zijn of haar gegevens, noch het recht om te worden vergeten, noch het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens, noch het recht om bezwaar te maken, noch het recht om niet geprofileerd te worden, noch het melden van beveiligingsfouten. ”

Jouw privacy rechten blijven van toepassing op de verwerking van jouw persoonlijke Gegevens voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld de verwerking voor het aanbieden van onze Beloningen ‘Geld Terug’ en ‘Punten’ en mogelijke andere Beloningen in de toekomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat je het recht hebt om te vragen dat wij jouw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken of om de verwerking ervan te beperken.

Houd er rekening mee dat we onze services alleen kunnen aanbieden als we jouw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken. Dit wordt ook uitgelegd in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De Diensten van onze app, zoals Parking-als-een-Service en Automatische Loyaliteit, zouden gewoon niet werken als we jouw gegevens niet zouden kunnen verwerken. Om deze reden moeten we helaas onze relatie beëindigen als je ons vraagt ​​om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te stoppen. In dit geval kan je onze App niet langer gebruiken. Jouw recht op toegang, rectificatie of portabiliteit van jouw persoonlijke gegevens kan natuurlijk zonder enig probleem worden uitgeoefend.

In dat geval ontvang je je data in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Bovendien heb je het recht om deze Gegevens zonder belemmering door de bestaande gegevensbeheerder naar een andere gegevenscontroller over te dragen, waarbij de genoemde Gegevens aan de eerste moeten worden verstrekt, op voorwaarde dat:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming ingevolge artikel 6, lid 1, onder a AVG of artikel 9, lid 2, punt a AVvP, of op een contract ingevolge artikel 6, lid 1, punt b AVR; en
 • De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij het uitoefenen van dit recht heb je ook het recht om ervoor te zorgen dat de persoonlijke Gegevens met betrekking tot jou rechtstreeks van de ene gegevensbeheerder naar de andere worden doorgestuurd, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor echter niet worden aangetast. Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Wanneer we jouw transactiegegevens hebben verwerkt in statistieken voor onze commerciële partners, kunnen we de statistische gegevens die zijn afgeleid van jouw persoonlijke gegevens niet wijzigen of verwijderen. Deze statistische gegevens zijn al verwerkt en het is onmogelijk geworden deze terug te voeren naar de identiteit van een persoon. Het zijn daarom niet langer persoonsgegevens die worden beschermd door de AVG. Bijgevolg zijn jouw privacy rechten, zoals het recht op toegang, rectificatie of overdraagbaarheid, niet van toepassing op statistische gegevens die zijn afgeleid van jouw persoonlijke gegevens.

Kortom, we bewaren jouw persoonlijke Gegevens zo lang als nodig is om te doen wat we doen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Bovendien kunnen we jouw persoonlijke Gegevens langer bewaren als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als we die Gegevens nodig hebben voor gerechtelijke procedures.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?

In principe verzamelen en gebruiken we enkel de persoonlijke Gegevens van onze Gebruikers voor zover ze nodig zijn om een functionele Applicatie en website te bieden en onze inhoud en Diensten te leveren. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke Gegevens van onze Gebruikers gebeurt op regelmatige basis met toestemming van de Gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om praktische redenen niet kan worden verkregen en de Gegevensverwerking wettelijk is toegestaan.

Registratie informatie, waaronder

 • E-mailadres
 • Wachtwoord, echter ontoegankelijk voor ons vanwege encryptie
 • Identificatie informatie:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Land

 

Wanneer je jouw bankkaart en/of bankrekening linkt met de Applicatie, verzamelen wij de volgende Data:

 • Bankinstelling of betalingsinstelling
 • Interne identifiers (customer access token, API token)
 • Identifiers van derde partijen (authorisatietoken)
 • Accountnummer
 • IBAN-nummer
 • Accounttype
 • Accountbeschrijving
 • Balans
 • Beschikbare balans
 • Munteenheid

 

We verzamelen op hetzelfde moment ook de transactiedata van de vorige 90 kalenderdagen:

 • Accountnummer
 • Transactiebeschrijving
 • Valutadatum
 • Transactiedatum
 • Melding van transactie
 • Munteenheid
 • Bedrag
 • Referentie
 • Naam van de tegenpartij

 

Verder verzamelen we:

 • Informatie van sites van derde partijen om je persoonlijke beloningen of advertenties aan te bieden.
 • Technische informatie, informatie over je apparaat en informatie over je navigatiegeschiedenis en -patronen. We kunnen informatie bijhouden over jouw interactie met onze website, Applicatie of andere Diensten. Tot de informatie die we bijhouden behoort, maar is niet beperkt tot, het type browser, besturingssysteem van apparaat, App versie, bezochte pagina’s, kliks, gemiddelde tijd doorgebracht op onze site, App of andere Diensten, unieke identificatie van het apparaat, advertentie ID, cookies, gebruikersdata en informatie over crashes.
 • Locatiegegevens: als je kiest om een deel van onze Diensten te gebruiken die gebaseerd zijn op je locatie, kunnen we locatiegegevens van jouw apparaat verzamelen en jou op de hoogte stellen over de verzameling van die informatie. Via de instellingen kan je ons toegang toezeggen of weigeren tot jouw locatiegegevens.
 • Feedback: We kunnen je ook vragen naar feedback over onze Diensten. Je zal altijd kunnen beslissen om deze informatie te delen of niet. We kunnen deze informatie verzamelen om onze Diensten te optimaliseren.
 • Communicatie en uitgebreide data: alle communicatie via ons bedrijf en jou als Gebruiker verloopt en alle soorten van informatie die we verkrijgen van jou door aan jou vragen te stellen.
 • Verrijkende data: data die we toevoegen aan andere data, zoals, maar niet gelimiteerd tot, categorisering van handelszaken, labels, winkelverkooppunten, vergelijkingen met gelijkaardige gebruikers en niet-gelijkaardige gebruikers, beloningen, winkelvoorkeuren, gemiddelde aankoopbedragen over alle categorieën en per categorie, aankoopfrequentie, etc.

 

Gebruik van cookies

IT-cookies zijn kleine (tekst-) bestanden die we naar uw apparaat sturen als u onze app gebruikt. Deze bestanden worden opgeslagen op uw apparaat en hebben verschillende functies.

Daarom kunnen de PSD2-aggregators en jouw bank, om identificatie te vergemakkelijken, cookies plaatsen bij het maken van een verbinding tussen uw bank en onze app.

Verder gebruiken we ook cookies om de functionaliteit van onze Diensten te verbeteren. In onze app kunnen we verwijzen naar een pagina op onze website, waar we vervolgens trackingcookies gebruiken. We gebruiken ook cookies om jou beter te leren kennen, zodat we de Diensten die we jou aanbieden kunnen verbeteren

Gebruik van Plug-ins

We gebruiken een aantal sociale plug-ins om het u gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de app. Wij gebruiken Google en Facebook. Van hen ontvangen we enkel en alleen maar informatie over je e-mailadres, de naam en de geboortedatum.

We gebruiken ook een aantal operationele plug-ins die we nodig hebben om onze app goed te laten werken. Bijvoorbeeld een plug-in om communicatie tussen ons mogelijk te maken, een plug-in om afbeeldingen te maken, een plug-in om AML-controles uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze plug-ins geen persoonlijke gegevens opslaan; we gebruiken deze plug-ins alleen om de werking van de app te verbeteren.

Een aantal plug-ins hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens, maar er zijn strikte afspraken over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Dit betreft Firebase, om analyses te voeren over het Gebruik van de App en crashrapporten, en Microsoft om de toegang te beveiligen en alle gegevens te hosten. Je vindt een complete lijst van onze plug-ins op onze website.

Waartoe dienen jouw Gegevens precies?

We verwerken en gebruiken de gegevens zodat we je allerlei Diensten kunnen bieden. Deze staan alvast uitgebreid omschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, maar hieronder geven we je ook een samenvatting. Deze Diensten kunnen we uitbreiden. In die gevallen geven we onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid een update en dit laten we je ook weten.

Online Cashback: Als je op ‘Shop Online’ knop drukt van een profielpagina van een handelszaak op de Swave app, brengen we je naar de webshop van die handelszaak. Als je op die webshop dan iets aankoopt, kan je een bepaald bedrag verdienen in de vorm van de beloning Geld Terug. Hoeveel je precies verdient en onder welke voorwaarden, wordt uitgelegd op de profielpagina van iedere handelszaak op de Swave app. Wij storten de geldelijke waarde van die beloning op je bankrekening als je minstens €5 Geld Terug hebt gespaard via de App.

Ten slotte kunnen we alle gegevens van onze gebruikers anonimiseren en er statistieken van maken, zodat we onze Klanten nuttige inzichten kunnen geven en zij promoties naar je kunnen sturen.

Wijzigingen aan het Privacybeleid

Er zijn momenten waarop we de inhoud van dit Privacybeleid moeten wijzigen. We kunnen typfouten corrigeren, soms voegen we dingen toe of wijzigen we een aantal voorwaarden. Onze app is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgewerkt, wat betekent dat we soms ook het Privacybeleid moeten wijzigen. De wetgeving verandert ook van tijd tot tijd en we moeten soms onze algemene voorwaarden daarop aanpassen.

Als we belangrijke punten toevoegen of wijzigen, laten we je dat weten.

Ga je niet akkoord met ons nieuw Privacybeleid? Dat zou jammer zijn, maar we kunnen niets anders doen dan ons Privacybeleid zo actueel mogelijk te houden. Het enige dat je kunt doen, is de app verwijderen en deze niet meer gebruiken.